அசைவம் சாப்பிட்டு விட்டு கோவிலுக்கு செல்ல கூடாது ! தெரியுமா ?

-

அசைவம் சாப்பிட்டு விட்டு கோவிலுக்கு செல்ல கூடாது ! தெரியுமா ?